Сајт врачарских демократа
Сајт врачарских демократа

Стратегија управљања Градском општином Врачар уз потпуну транспарентност

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ВРАЧАР

УЗ ПОТПУНУ ТРАНСПАРЕНТНОСТ- ЈАВНО ВРШЕЊЕ ЈАВНЕ ВЛАСТИ

У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА БОЉЕГ ЖИВОТА ГРАЂАНКИ И ГРАЂАНА

ПОКРЕТ ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ И

КОАЛИЦИЈА ВРАЧАР СЛОБОДНО – БАНЕ КУЗМАНОВИЋ

НАЧИН ПОЛИТИЧКОГ ДЕЛОВАЊА

 

 1. ЈАВНОСТ (редовно објављивање следећих података на сајту):
 • Процес буџетирања и општински буџет објављени на сајту општине Врачар.
 • Све јавне набавке на општини се објављују на сајту општине Врачар.
 • Јавни годишњи планови рада, финансијски планови и планови јавних набавки Општине Врачар, објављени на сајту Општине Врачар
 • Јавни извештаји ревизора и општинског омбудсмана објвљени на сајту Општине Врачар.
 • Систематизација свих радних места и број запослених – месечно (број запослених на неодређено време, на одређено време, по уговору о привременим и повременим пословима, уговору о делу)
 • Јавни конкурси за запошљавање са систематизацијама радних места за све запослене у Општини Врачар одмах по расписивању огласа
 • Биографије свих руководилаца, извршних менаџера, директора, начелника, чланова управних и надзорних одбора
 • Попис имовине Општине Врачар и процена вредности имовине по свим ставкама – месечно ажурирање
 • Попис СВИХ дуговања и потраживања – месечно ажурирање
 • Попис свих судских предмета у току са активном и пасивном легитимацијом пред свим судовима, домаћим и страним. Објављивање тужби и одговора на тужбу
 • Сваки управни акт (одлука, решење, итд.)
 • Све обављене инспекције са налогом и актом инспекције
 • СВАКИ уговор који се потписује у року од 48 сати од потписивања уговора
 • СВАКА одлука у року од 48 сати од доношења одлуке
 • Пословни простор. Јавност, транспарентност, квартално извештавање, утужење и наплата неплаћених закупнина, раскидање старих штетних уговора.
 • И сви остали релевантни подаци и информације које би могле занимати јавност и грађане.
 1. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

Равноправност не сме бити само декларативна, већ и суштинска. Законски минимум броја жена у скпуштинским клупама није начин за остваривање родне равноправности. Због тога се залажемо за потпуну равноправност полова у извршној власти, тако да број мушкараца и жена Тима Већа ГО Врачар буде подједнак.

 1. ЈАСНО ДЕФИНИСАНА ЗАДУЖЕЊА

–  План рада и пословања са мерљивим индикаторима

–  Квартално мерење резултата пословања и објављивање извештаја о раду

Подела задужења чланова тима мора бити јасна. У сваком тренутку се мора знати ко је задужен за одређени пројекат. Особа која прати пројекат мора бити детаљно упућена у фазу у којој се пројекат налази, битне чињенице везане за пројекат и потенцијалне потешкоће у реализацији. Такође се од члана тима очекује да уз праћење саме реализације пројекта у ходу или чим буде могуће ради на унапређењу пројекта и његовом побољшавању. Буџет општине мора бити програмски са јасно наведеним планираним износима за сваки пројекат.

 1. МЕРЉИВОСТ УЧИНКА

Програмским буџетом је осим средстава потребних за пројекат предвиђено одређивање реалних циљева и јасних мерљивих индикатора за сваки пројекат посебно, који помажу да се одреди успешност пројекта. Сваки пројекат мора имати јасно дефинисану циљну групу којој је намењен, циљеве које желимо да постигнемо и особу која је задужена да прати испуњеност задатих циљева.

 1. АНГАЖОВАНОСТ

Сарадња са НВО и донаторима у свим питањима од интереса за грађане. Сваки члан тима је у обавези да комуницира са потенцијалним донаторима, заинтересованим привредницима, друштвено одговорним компанијама и да обезбеди додатна средства за подршку једном пројекту ГО Врачар (минималне вредности РСД 400,000.00), у минималном износу финансирања 50% од стране донатора и суфинансирање остатка из буџета општине у циљу уштеде средстава у ситуацији када је општински буџет драстично смањен. Од чланова тима се очекује да додатно издвоје своје време и енергију на ове активности зато што су одговорни пред грађанима Врачара и дужни су да дају све од себе како пројекти за грађане не би били доведени у питање због недостатка средстава.

 1. КОМУНИКАТИВНОСТ И ДОСТУПНОСТ

Повећати доступност општине и информисаност грађана о програмима и пројектима који се споводе, повећати транспарентност управе и доступност функционера грађанима. Увођење Е-управе – општинског интерактивног информационог система за све услуге општинске управе и пријављивање свих комуналних проблема, кварова, неправилности и сугестија, провера статуса пријаве (веб портал, смс, кол центар 24 сата дневно).  Увести редован информатор о раду, искористити максимално капацитет новог сајта, одржати висок ниво интеракције преко друштвених мрежа. Чланови тима морају стално бити присутни на друштвеним догађајима од интереса за заједницу, комуницирати са грађанима и бити доступни за њих. Обавезно је присуство бар неколико чланова тима на догађајима у организацији ГО Врачар. Организовати редовне обиласке скупштина станара, удружења грађана, заинтересованих појединаца.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

 1. СТОП ПАРТИЈСКОМ ЗАПОШЉАВАЊУ

Интерес друштва и њених грађана је да нас воде најбољи међу нама. Јавни конкурси за запошљавање са систематизацијом радних места за све запослене у Општини Врачар треба да буду објављени на сајту општине Врачар одмах по расписивању огласа.

Како квалитет услуга градске општине зависи од квалитета запослених у њој, кроз организацију и спровођење активности Потрага за способнима, градска општина Врачар пружа шансу свим способним људима, а посебно младима, са успешно завршеним факултетом да буду први позвани на посао у случају слободног радног места у органима градске општине Врачар. Поступак избора младих стручњака започиње огласом о потрази (сајт општине, средства информисања, сајам запошљавања и сл.), а пријављени кандидати, осим писменог теста, пролазе више кругова разговора у којим по унапред утврђеном начину сви имају право да поднесу питања за кандидата, у којима се врши селекција кандидата.  Од кандидата се очекује да су спремни за волонтерски рад. Поступак избора је транспарентан, а одабиром најстручнијих и најспособнијих за радна места, обезбеђује се промена и унапређење у функционисању система органа градске општине Врачар, а општина показује своје опредељење да је критеријум за избор стручност, а не страначка припадност.

 1. НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ

Функционална анализа управе је основа за нову систематизација радних места и одлуку о организацији управе ГО Врачар – повећати ефикасност рада и мерљивост учинака на сваком радном месту, остварити уштеде и побољшати комуникацију међу одељењима. Одлуком о организацији Управе неопходно је прецизно утврдити све послове чије је обављање у директној законској надлежности Управе, груписати их према сродности и на основу тога формирати организационе јединице са јасно утврђеним делокругом рада и надлежностима.

Систематизација радних места која је доступна на сајту ГО Врачар, садржи списак свих радних места, опис радног места, потребне квалификације и мерила радног учинка. Објављује се и ко је тренутно запослен на одређеном радном месту (без имена и презимена осим за руководиоце): година рођења, пол, квалификације (тачан назив уписане и завршене школе, датум уписа, датум дипломирања, просек, радно искуство са називом послодавца и радног места пре запослења) и датум запослења.

Квартални радни учинци свих запослених по систематизацији радних места, укључујући и покренуте дисциплинске поступке ће да буду доступни грађанима на сајту ГО Врачар.

Начелник управе, као руководилац Управом, је директно одговоран за законитост рада Управе, ефикасност и економичност рада сваке организационе јединице, као и Управе у целини. Из такве одговорности произилази и пуна аутономија у распоређивању запослених у Управи као и аутономија у избору заменика.

 1. ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ НА ПРВОМ МЕСТУ

У складу са начелима добре управе и добром управном праксом на сваки допис тиму се мора одговорити у року од радних 5 дана било пријемом код чланова тима – било писаним одговором. Неопходна је и ревизија процедура у општини, без излагања грађана додатниу напорима (one stop shop). Досадашње искуство, а и извештаји општинског заштитника грађана показују да грађани и грађанке имају потребу за личним тј. усменим обраћањем и представљањем својих проблема тако да треба посветити пажњу стварању услова за решавање овог вида обраћања.

Грађанин се не најављује, има право да увек дође и буде љубазно примљен од стране било ког функционера или запосленог из Кабинета председника општине или начелника управе као и заменика начелника управе. Грађанин жели да буде уважен, јер је он бирао и дао поверење руководству општине на период од 4 године и он је прави екстерни оцењивач рада управе и функционера општине.

 1. ПОТПУНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Транспарентност у свим пословима врачарских институција. Сви уговори које потписује општина и органи општине морају се објавити на сајту Општине Врачар.

Потпуна отвореност (транспарентност) и приказивање на сајту свих процеса јавних набавки, уговора, трошкова буџета детаљно. Обавезно представљање нацрта буџета за наредну годину грађанима средином октобра текуће године. Рад Скупштине општине, општинског Већа и Управе градске општине Врачар биће у потпуности отворен и јаван. Све информације и сви подаци везани за текст одлука и за процес доношења одлука свих органа општине биће доступни грађанима на општинском интернет сајту. Сви подаци везани за извршење буџета од стране сваког општинског органа, одлуке о буџету, периодични извештаји о извршењу буџета, завршни рачуни, сви подаци о имовини општине и о имовини која је дата општини на коришћење, све обавезе и потраживања, информације о свим судским поступцима у којима је градска општина Врачар једна од страна, број запослених, подаци о конкурсима и начину запошљавања нових радника, биографије руководилаца, финансијски и планови јавних набавки, и сви остали релевантни подаци и информације које би могле занимати јавност и грађане биће доступне на сајту општине Врачар.

Пре доношења одлука које су од значаја за општину и грађане биће организоване јавне расправе и обезбеђено учешће грађана већ у фази планирања и припремања одлука. Ово се посебно односи на процедуру доношења и усвајања програмског буџета општине Врачар. Потпуна транспарентнст, доступност сваке информације и одсуство сваке тајности и затворености биће најбоља гаранција интегритета, одсуства ризика потенцијалне корупције и доброг и квалитетног рада свих органа општине Врачар.

– ТРАНСПАРЕНТНОСТ БУЏЕТА

Детаљно извршење буџета са пуном аналитиком – месечно

Сваког месеца до 10-тог у месецу се објављује тачно колико је новца потрошено из буџета по свим буџетским контима (конта на 6 цифара). За сваки конто се објављује списак правних и физичких лица која су добила новац, колико су новца добили, као и број и датум уговора по коме су добили новац. За правна лица се објављује матични број, за физичка лица само име и презиме и општина пребивалишта. Не објављују се појединанчна имена запослених по уговору о раду и привременим и повременим пословима, већ се ти подаци објављују збирно. Објављују се имена физичких лица по свим другим уговорима: уговори о делу, ауторски уговори итд. Објављују се имена и презимена и износи за све чланове управних и надзорних одбора, чланства у скупштинама.

Објављују се и детаљи прихода на сваком приходном конту (6 цифара). Сви ови подаци се објављују месечно у једноj Excel (spreadsheet) датотеци (фајлу).

Годишње детаљно извршење буџета се објављује за СВЕ ПРЕТХОДНЕ године уназад.

 1. ОПШТИНСКА УПРАВА ЈЕ СЕРВИС ГРАЂАНА ВРАЧАРА

Стручна, ефикасна, економична и ослобођена политичких притисака.

– ИНТЕРНО И ЕКСТЕРНО ОЦЕЊИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА

Интерно (руководство и управа)

Обавеза руководства градске општине Врачар јесте да буде носилац развоја и постизања квалитета организационог система органа градске општине Врачар. У том смислу, највише руководство градске општине Врачар најмање једном годишње преиспитује и оцењује постављени систем и доноси одлуке и мере које се односе на побољшање ефективности система и процеса и побољшавање услуга у вези са захтевима корисника. Кроз редовне интерне провере организационог система, најмање два пута годишње оцењује се организациони систем и утврђује се усаглашеност система са захтевима стандарда ИСО 9001 и захтевима корисника. Рад запослених у органима градске општине Врачар кроз вредновање мерила за оцењивање (обим и квалитет обављених послова и њихов ефекат, стручност, иницијативност и метод рада, самосталност, креативност и благовременост, рад на стручном усавршавању, однос према странкама и сарадницима, савесност и дисциплина), оцењују се једном годишње од стране руководилаца организационих јединица у којима су распоређени.

Екстерно (грађани)

Градска општина Врачар је својом Политиком квалитета прокламовала константну интерактивну комуникацију са својим суграђанима ради утврђивања потреба и очекивања корисника а све у сврху задовољавања захтева корисника. Ради остварења овог циља, градска општина Врачар прати мишљења, запажања као и препоруке корисника услуга везано за рад органа градске општине Врачар. Као важни извори информација о ставу корисника примењују се књига утисака и анкетирање корисника услуга најмање једном у 12 месеци (истраживање са интроспекцијом, лично учешће кроз разговор или попуњавање стандардизованог анкетног листића ради спознаје мишљења корисника услуга у циљу унапређења пружања услуга и постизања задовољства суграђана као корисника услуга). Извештаји са обрађеним информацијама добијеним на наведени начин, као и путем притужби и представки грађана упућених руководиоцу органа или пак прослеђених на поступање од стране других органа (заштитник грађана, Кабинет градоначелника, Беоком сервис и сл.) улазе у процес преиспитивања од стране руководства и основа су за  дефинисање корективних и превентивних мера у циљу унапређења рада органа градске општине Врачар а све у сврху испуњења захтева корисника и повећања њиховог задовољства. Градска општина Врачар има дефинисан начин поступања у случају незадовољства корисника кроз поступак управљања рекламацијама и неусаглашеностима и води евиденцију свих рекламација.

 1. ПРОФЕСИОНАЛНИ ДИРЕКТОРИ ИЗАБРАНИ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Избор директора установа се врши по јасно утврђеним критеријумима на јавном конкурсу уз независну комисију изабрану на предлог свих одборничких група заступљених у ГО Врачар, директорима пуна одговорност и контола процеса рада и запослених, запослени не могу бити одборници. Директори установа за свој рад одговарају Скупштини ГО Врачар. Ово подразумева редован 6-месечни извештај о раду који се подноси најкасније у септембру за првих 6 месеци у текућој години, односно у марту за претходну годину. Овај извештај треба да садржи податке о: променама у броју запослених у односу на претходни (први садржи стартан број запослених), о оствареним приходима и расходима у извештајном периоду, ненаплаћеним потраживањима, као и активностима финансираним из буџета ГО Врачар које су реализоване у циљу стварања бољег живота за грађане Врачара, као и броју учесника у тим активностима.

 1. ЈОШ САМООДРЖИВИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ – КУЛТУРНА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА ВРАЧАРА

Обезбедити редован самоодржив пројекат из културе – БОЉИ ЈЕ ЖИВОТ УЗ ВИШЕ КУЛТУРЕ. Грађани Врачара увек су добра публика за програме из области културе. У ЦОК „Божидарац-1947“ постоји простор који ће да се обогати понудом догађајима као што су: концерти средњошколаца из МШ, представе, аматерско позориште, балетске представе, камерни концерти.

Осим програма који би био у одфеђеним терминима био бесплатан или са симболичним ценама улазинца (пензионери, школарци) може се уступити простор за рад некој трупи која би изводила представе које су тражене и самим тим распродате. Грађани Врачара би имали могућност да по повољнијим ценама улазница уживају у програму.

 • Врачарски фестивал – филм, музика, позориште – програм од 3 дана – који има трибине, пројекције, представе, концерте са одређеном тематиком образовног и забавног карактера. Простор – Божидарац, сала општине. Финансирање – Врачарски фонд.
 • Врачарски петак или субота – бесплатне филмске пројекције, изложбе, трибине едукативног карактера петком и суботом – “Један Бергман уместо једног пива.” Простор – сала општине, Дадов. Финансирање – Врачарски фонд.
 • Оснивање Врачарског фонда. Фонд би финансирао Културну и едукативну деконтаминацију Врачара и програме против вршњачког насиља и болести зависности. Фонд би се финансирао из:
  – средстава донација  донатора (донаторских владиних и невладиних организација, амбасада, страних предузећа), банака и свих који желе да учествују у културној деконтаминацији Врачара
  – припремом пројеката и конкурисањем за фондове доступне у ЕУ.
 1. РЕОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СРОЦ ВРАЧАР

Извршити квалитетну ресистематизацију радних места СРОЦ Врачар, регулисати вишак запослених, извршити ревизију постојећих процеса рада, комуникације, маркетинга, начина издавања простора. Пронаћи стратешког партнера за унапређење и пуну самоодрживост Шупље стене кроз ЈПП – ефикаснијом организацијом до више спортских садржаја, квалитетним партнерством до бољих услова за децу у одмаралишту.

 1. РЕОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ГО ВРАЧАР

Рад канцеларија градске општине Врачар ће се унапредити тако што ће се преиспитати оправданост њиховог постојања уколико Град Београд нема важеће Стратегије на које би могао да се ослони план рада Канцеларија. Потребно је проћи кроз републичка документа и израдити петогодишњу општинску Стратегију коју би усвојила Скупштина општине Врачар, а потом и детаљне двогодишње Акционе планове којима предвиђамо актовности које се током године и реализују.

 1. ПРИСТОЈНИ УСЛОВИ ЗА РАД

Урадити реконструкцију управне зграде ГО Врачар, направити пристојне услове за боравак и рад запослених и пријем грађана. Чисто и уредно радно окружење ће подстаћи мотивисаност запослених за рад, а грађани ће имати утисак да улазе у једну озбиљну институцију која води рачуна о својим запосленима и условима у којима они раде и примају странке.

ПОЛИТИЧКИ ЦИЉЕВИ

 

 1. ОБРАЗОВАЊЕ

Наставити са успешним и добро оцењеним пројектима из области образовања. Улажући у нашу децу, улажемо у њихову будућност и чинимо их конкурентнима на тржишту знања у 21. веку. Врачунар за сваког трећака, улагање у врачарске школе, подршка за врачарске матуранте и награђивање најбољих ђака и учесника тамкичења су програми које ће општина Врачар наставити да спроводи.

 1. ПРЕДШКОЛЦИ

Улагање у врачарске вртиће, чинећи их безбедним и угодним за боравак олакшавамо прве кораке социјализације деце и припреме за полазак у школу.

 1. БРИГА О ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ

Учинићемо све да све школе Врачара постепено пређу на једносменски рад како би се, кроз појачан рад секција и ваннаставне ативности, школи вратила васпитна улога, која је тренутно потпуно занемарена у нашем систему.

Борићемо се против вршњачког насиља и болести зависности:
– константном едукацијом деце у основним и средњим школама о болестима зависности од стране стручњака.
– успостављањем 24-сатне онлајн помоћи телефоном или путем социјалних мрежа преко којих ће деца моћи да се обрате за помоћ, савет.

На нивоу Општине обезбедићемо финансирање за обуку наставника за савремену наставу – приоритет су деца и њихово васпитрање и образовање. Обука наставника основних, средњих и уметничких школа.

Подршка младим родитељима у подизању детета. Задржати акције подршке у виду беби пакетића за свако рођено дете на Врачару, подршка у обући и одећи за породице лошијег материјалног статуса. Веома је важно водити рачуна о безбедности деце кроз систем видео надзора у школама, предавања на тему безбедности у саобраћају, конкретна подршка кроз пројекат набавке дечијих седишта за безбедност деце као поклон за први рођендан.

 1. СЕНИОРИ

Помоћ за старе и хендикепиране особе. Сениори као најбројнија група којој је помоћ потребнија навикнути су на познате програма подршке у виду геронтодомаћица за најстарије суграђане, слабије материјалне ситуације који живе сами. Потенцијано проширити подршку кроз волонтерски сервис у сарадњи са основним и средњим школама. Врачарски мајстор као пројекат за помоћ у отклањању ситнијих кварова и малих кућних поправки за сениоре. Летњи сервис и дезинфекција клима уређаја због безбедности и здравља. Задржати и унапредити програме за активније сениоре у виду излета, филмских пројекција, догађаја у галерији, програма у СРОЦ Врачар. Изградња приступа свим тротоарима, свим стамбеним зградама и комерцијалним објектима (у више фаза: прво зграда општине, сви објекти пословног простора Врачара као обавеза закупца; остали комерцијални објекти).

 1. ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом уз децу и старе представљају једну од најрањивијих друштвених група. Подршка ОсИ је неопходна кроз конкретну помоћ, пре свега подршку удружењима која утичу на побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом, изградњом приступних рампи, омогућавање да јавни објекти буду доступни ОсИ. Наставићемо борбу против сваког вида дискриминације.

 1. УРЕЂЕЊЕ ЗГРАДА

Уређење и ревитализација фасада и побољшање енергетске ефикасности зграда. Покренућемо оснивање општинске службе за уређење фасада. Окречићемо и освежићемо фасаде Врачара. Прилагодићемо пројекте уређења зграда у с кладу са препорукама ДРИ. Даћемо логистичко-правну подршку формирању или већ формираним скупштинама станара како би могли да се организују боље и уреде своје животно окружење.

 1. КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ

Залагаћемо се за увођење дуалног система рециклаже у првој фази код тржних центара, у другој фази у свим улицама и за боље одржавање чистоће тротоара и улица, успостављање прања улица током ноћи, више канти за отпатке са рукавицама за измет кућних љубимаца.

Инсистирати код надлежних комуналних предузећа да раде послове из своје надлежности на уређењу паркова, зелених површина, одвода, коловоза и тротоара, одржавања лифтова у стамбеним зградама и слично.

 1. МОБИЛНОСТ И САОБРАЋАЈ

Бициклистичке стазе. Залагаћемо се да се бициклистичким стазама повежу сви паркови, обданишта и школе на Врачару, у првој фази а у другој фази да се повежу врачарске бициклистичке стазе са бициклистичком инфраструктуром старог Београда (општинске улице и путеви). Иницијатива према Секретаријату за саобраћај Београда да се на свим државним путевима на општини Врачар изграде бициклистичке стазе.

Повећање капацитета за паркирање. Покренућемо иницијативу да Град Београд и ЈКП Паркинг сервис изграде нове надземне јавне гараже.

 1. КОНКУРСИ ЗА НВО, КУЛТУРУ, СПОРТ

Унапредити процесе одређивања приоритета и доделе средстава на конкурсима ГО Врачар, унапредити принцип бодовања и рангирања. Пратити цео ток пројекта и правдање комплетних средстава. Подржати одрживе пројекте и пројекте од већег значаја за заједницу.

 1. НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА

Бити “шалтер за све информације и проблеме” грађана. Не сме бити затворених врата и пребацивања надлежности. Наћи начина да се формално и неформално врши притисак на све нивое власти да решавају проблеме грађана Врачара. Унапредити систем правне помоћи и саветовања грађана и помоћи им у остваривању својих права.

 1. НОВА ДРУШТВЕНА КОМУНИКАЦИЈА

Анимирати друштвене групе које иначе нису заинтересоване за рад локалне самоуправе да се укључе и дају свој допринос развоју општине. Дати им прилику да буду део процеса доношења одлука од важности за њих. Пре свега млади, ђачки парламенти, организације за заштиту животиња, животне средине и групе грађана.

У Београду, 1. јуна 2016.

 

коалиција “ВРАЧАР СЛОБОДНО”                                         покрет “ДОСТА ЈЕ БИЛО”

БАНЕ КУЗМАНОВИЋ                                                           САША РАДУЛОВИЋ