Сајт врачарских демократа
Сајт врачарских демократа

Вредносна платформа “Врачар 2020”

Одлука којом је усвојена вредносна платформа.
                                             Одлука којом је усвојена вредносна платформа.

ЦИЉЕВИ ИЗ ВРЕДНОСНЕ ПЛАТФОРМЕ “ВРАЧАР 2020”

УСВОЈЕНЕ НА ЗАЈЕДНИЧКОЈ СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА И ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ ВРАЧАР ОДРЖАНОЈ 24. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ

САЖЕТАК

 

Начин политичког деловања

 

 1. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

Равноправност не сме бити само декларативна, већ и суштинска. Законски минимум броја жена у скпштинским клупама је видно премашен и листа ВРАЧАР СЛОБОДНО је прва листа у Србији са скоро једнаким бројем мушкараца и жена. Залажемо се за потпуну равноправност полова и у извршној власти, тако да број мушкараца и жена чланова Већа ГО Врачар мора бити једнак.

 1. ЈАСНО ДЕФИНИСАНА ЗАДУЖЕЊА

Подела задужења чланова тима мора бити јасна. У сваком тренутку се мора знати ко је задужен за одређени пројекат . Особа која прати пројекат мора бити детаљно упућена у фазу у којој се пројекат налази, битне чињенице везане за пројекат, потенцијалне потешкоће у реализацији. Такође се од члана тима очекује да уз праћење саме реализације пројекта у ходу или чим буде могуће ради на унапређењу пројекта и његовом побољшавању. Буџет општине мора бити програмски са јасно наведеним планираним износима за сваки пројекат.

 1. МЕРЉИВОСТ УЧИНКА

Програмским буџетом је осим средстава потребних за пројекат, предвиђено одређивање реаланих циљева и индикатора за сваки пројекат посебно који су јасни и мерљиви, који помажу да се одреди успешност пројекта. Сваки пројекат мора имати јасно дефинисану циљну групу којој је намењен, циљеве које желимо да постигнемо и особу која је задужена да прати испуњеност задатих циљева.

 1. АНГАЖОВАНОСТ

Сваки члан тима је у обавези да комуницира са потенцијалним донаторима, заинтересованим привредницима, друштвено одговорним компанијама и обезбеди додатна средства за подршку једном пројекту ГО Врачар (минималне вредности 400,000.00 рсд) у минималном износу финансирања 50% од стране донатора, а остатак из буџета општине у циљу уштеде средстава у ситуацији када је драстично смањен буџет. Од чланова тима се очекује да додатно издвоје своје време и енергију на ове активности зато што су одговорни пред грађанима Врачара и дужни да дају све од себе како пројекти за грађане не би били доведени у питање из разлога недостатка средстава.

 1. КОМУНИКАТИВНОСТ И ДОСТУПНОСТ

Повећати доступност општине и информисаност грађана о програмима и пројектима који с спроводе, повећати транспарентност управе и доступност функционера грађанима. Увести редован информатор о раду, искористити максимално капацитет новог сајта, одржати висок ниво интеракције преко друштвених мрежа. Чланови тима морају стално бити присутни на друштвеним догађајима од интереса за заједницу, да комуницирају са грађанима и буду доступни за њих. Обавезно је присуство бар неколико чланова тима на догађајима у организацији ГО Врачар. Јако је важно да се организују редовни обиласци скупштина станара, удружења грађана, заинтересованих појединаца…

 

Организација рада

 

 1. ЗАПОШЉАВАЊЕ

Како квалитет услуга градске општине зависи од квалитета запослених у њој, кроз организацију и спровођење активности Потрага за способнима, градска општина Врачар пружа шансу младим, способним људима са успешно завршеним факултетом да буду први позвани на посао у случају слободног радног места у органима градске општине Врачар. Поступак избора младих стручњака започиње огласом о потрази (сајт општине, средства информисања, сајам запошљавања и сл.) а пријављени кандидати, осим писменог теста, пролазе више кругова разговора у којима се врши селекција кандидата.  Од кандидата се очекује да су спремни за волонтерски рад. Поступак избора је транспарентан а одабиром најстручнијих и најспособнијих за радна места, обезбеђује се промена и унапређење у функционисању система органа градске општине Врачар а општина показује своје опредељење да је критеријум за избор стручност, а не страначка припадност.

 1. НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ

Нова систематизција и одлука о организацији управе ГО Врачар – повећати ефикасност рада и мерљивост учинака на сваком радном месту, остварити уштеде и побољшати комуникацију међу одељенима. Одлуком о организацији Управе неопходно је прецизно утврдити све послове чије је обављање у директној законској надлежности Управе, груписати их према сродности и на основу тога формирати организационе јединице са јасно утврђеним делокругом рада и надлежностима.

Додатне мере за побољшање:

 

 • утврђивање елемената на основу којих се оцењују запослени (учинак), као и периоде оцењивања (законом обавезно једном годишње). Увести обавезу оцењивања свих запослених, а не само оних који су запослени на неодређено (законска обавеза) јер би и на основу оцене требало донети одлуку о продужетку ангажовања запосленог на одређено. Елемент оцене треба да буде и директна провера познавања посла.
 • доношење QMS документа којим би се утврдила правила комуникације међу одељењима/службама у циљу повећања ефикасности и брже услуге која се пружа грађанима (одељења/службе комуницирају између себе и пружају комплетну услугу грађанину, а не да грађанин по истом питању/предмету комуницира са сваким одељењем/службом посебно)
 • где год је законски могуће увести комуникацију између одељења/служби електронском поштом са постојећих персонализованих адреса
 • реорганизовати архивирање документације и тако омогућити бржи и једноставнији приступ подацима који формално јесу архивски али се фактички често користе

 

 1. АУТОНОМИЈА НАЧЕЛНИЦЕ УПРАВЕ

Начелник управе, као руководилац Управом, је директно одговоран за законитост рада Управе, али би морао да буде одговоран и за ефикасност рада сваке организационе јединице, као и Управе у целини. Из такве одговорности директно треба да произилази и пуна аутономија у распоређивању запослених у Управи као и аутономија у избору заменика.

 

 1. ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ НА ПРВОМ МЕСТУ

На сваки допис се мора одговорити у року од радних 5 дана било пријемом – било писаним одговором, мора се урадити ревизија процедура у општини, без непотребног шетања грађана по одељењима. Досадашње искуство, а и извештаји општинског заштитника грађана показује да грађани и грађанке имају потребу за личним тј. усменим  обраћањем и представљањем својих проблема ради којих се обраћају и треба посветити пажњу стварању услова за решавање овог вида обраћања.

Грађанин се не најављује, има право да увек дође и буде љубазно примљен од стране било ког функционера или запосленог из Кабинета председника општине или начелника управе као и заменика начелника управе. Грађанин жели да буде уважен, јер је он бирао и дао поверење руководству општине на период од 4 године и он је прави екстерни оцењивач рада управе и функционера општине.

 

 1. ПОТПУНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Потпуна отвореност (транспарентност) и приказивање на сајту свих процеса јавних набавки, уговора, трошкова буџета детаљно. Обавезно представљање нацрта буџета грађанима средином октобра. Рад Скупштине општине, општинског Већа и Управе градске општине Врачар биће у потпуности отворен и јаван. Све информације и сви подаци везани за текст одлука и за процес доношења одлука свих органа општине биће доступни грађанима на општинском интернет сајту. Сви подаци везани за извршење буџета од стране сваког општинског органа, одлуке о буџету, периодични извештаји о извршењу буџета, завршни рачуни, сви подаци о имовини општине и о имовини која је дата општини на коришћење, све обавезе и потраживања, информације о свим судским поступцима у којима је градска општина Врачар једна од страна, број запослених, подаци о конкурсима и начину запошљавања нових радника, биографије руководилаца, финансијски и планови јавних набавки, и сви остали релевантни подаци и информације које би могле занимати јавност и грађане биће доступне на сајту општине Врачар.

Пре доношења одлука које су од значаја за општину и грађане биће организоване јавне расправе и обезбеђено учешће грађана већ у фази планирања и припремања одлука. Ово се посебно односи на процедуру доношења и усвајања програмског буџета општине Врачар. Потпуна транспарентнст, доступност сваке информације и одсуство сваке тајности и затворености биће најбоља гаранција интегритета, одсуства ризика потенцијалне корупције и доброг и квалитетног рада свих органа општине Врачар.

 1. ОЦЕЊИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА

Интерно (руководство и управа)

 

Обавеза руководства градске општине Врачар јесте да буде носилац развоја и постизања квалитета организационог система органа градске општине Врачар. У том смислу, највише руководство градске општине Врачар најмање једном годишње преиспитује и оцењује постављени систем и доноси одлуке и мере које се односе на побољшање ефективности система и процеса и побољшавање услуга у вези са захтевима корисника. Кроз редовне интерне провере организационог система, најмање два пута годишње оцењује се организациони систем и утврђује се усаглашеност система са захтевима стандарда ИСО 9001 и захтевима корисника. Рад запослених у органима градске општине Врачар кроз вредновање мерила за оцењивање (обим и квалитет обављених послова и њихов ефекат, стручност, иницијативност и метод рада, самосталност, креативност и благовременост, рад на стручном усавршавању, однос према странкама и сарадницима , савесност и дисциплина), оцењују се кједном годишње од стране руководилаца организационих јединоица у којима су распоређени.

 

Екстерно (грађани)

 

Градска општина Врачар је својом Политиком квалитета прокламовала константну интерактивну комуникацију са својим суграђанима ради утврђивања потреба и очекивања корисника а све у сврху задовољавања захтева корисника. Ради остварења овог циља, градска општина Врачар прати мишљења, запажања као и препоруке корисника услуга везано за рад органа градске општине Врачар. Као важни извори информација о ставу корисника примењују се књига утисака и анкетирање корисника услуга најмање једном у 12 месеци (истраживање са интроспекцијом, лично учешће кроз разговор или попуњавање стандардизованог анкетног листића ради спознаје мишљења корисника услуга у циљу унапређења пружања услуга и постизања задовољства суграђана као корисника услуга). Извештаји са обрађеним информацијама добијеним на наведени начин, као и путем притужби и представки грађана упућених руководиоцу органа или пак прослеђених на поступање од стране других органа (заштитник грађана, Кабинет градоначелника, Беоком сервис и сл.) улазе у процес преиспитивања од стране руководства и основа су за  дефинисање корективних и превентивних мера у циљу унапређења рада органа градске општине Врачар а све у сврху испуњења захтева корисника и повећања њиховог задовољства. Градска општина Врачар има дефинисан начин поступања у случају незадовољства корисника кроз поступак управљања рекламацијама и неусаглашеностима и води евиденцију свих рекламација.

 

 1. РЕОРГАНИЗАЦИЈА ЈП ПП ВРАЧАР

Формирање Агенције за пословни простор у оквиру Управе и укидање предузећа за ПП – повећање ефикасности и контроле рада, редовно утужење дужника. Одлуком о организацији Управе ГО Врачар формирати као посебну организациону једницу агенцију/дирекцију која ће се бавити управљањем пословним простором, односно издавањем и наплатом закупа. Извршити селекцију запослених који ће радити у овој организационој јединици и доставити им сет прописа који се баве овом материјом како би могли благовремено да се припреме.

Одлуком о систематизацији радних места предвидети организациону структуру агенције/дирекције, пописати све пословне процесе и доделити их извршилачким местима са одговарајућом стручном спремом.

 1. ПРОФЕСИОНАЛНИ ДИРЕКТОРИ ИЗАБРАНИ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Избор директора установа по јасно утврђеним критеријумима на јавном конкурсу уз независну комисију изабрану на предлог свих одборничких група заступљених у ГО Врачар, директорима пуна одговорност и контола процеса рада и запослених, запослени не могу бити одборници. Директори установа за свој рад одговарају Скупштини ГО Врачар. Ово подразумева редован 6-месечни извештај о раду који се подноси најкасније у септембру за првих 6 месеци у текућој години, односно у марту за претходну годину. Овај извештај треба да садржи податке о: променама у броју запослених у односу на претходни (први садржи стартан број запослених), о оствареним приходима и расходима у извештајном периоду, ненаплаћеним потраживањима, као и активностима финансираним из буџета ГО Врачар које су реализоване у циљу стварања бољег живота за грађане Врачара, као и броју учесника у тим активностима.

 1. ЈОШ САМООДРЖИВИХ ПРОЈЕКАТА

Обезбедити још један редован самоодржив пројекат из културе попут ВрачарРоцкс (театар, мјузикл, балет, класична музика, станд-уп… )у Божидарцу – бољи је живот уз више културе. Грађани Врачара увек су добра публика за програме из области културе. У ЦОК „Божидарац-1947“ постоји простор да се обогати понуда догађајима као што су: концерти средњошколаца из МШ, представе, аматерско позориште, балетске представе, камерни концерти.

Осим програма који би био у неким терминима бесплатан или са симболичним ценама улазинца (пензионери, школарци,..) може се уступити простор за рад некој трупи која би изводила представе које су тражене и самим тим распродате. Грађани Врачара би имали могућност да по повољнијим ценама улазница уживају у програму.

 1. РЕОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СРОЦ ВРАЧАР

Извршити квалитетну ресистематизацију СРОЦ, регулисати вишак запослених, извршити ревизију постојећих процеса рада, комуникације, маркетинга, начина издавања простора. Пронаћи стратешког партнера за унапређење и пуну самоодрживост Шупље стене кроз ЈПП – ефикаснијом организацијом до више спортских садржаја, квалитетним партнерством до бољих услова за децу у одмаралишту.

 1. РЕОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ГО ВРАЧАР
 • Канцеларија за националне мањине

 

Стање на општини Врачар је такво да су припадници мањина углавном интегрисани у друштво, без већих потешкоћа у остваривању својих права. Досадашња подршка била је усмерена на помоћ око остваривања социјалних примања, решавања спорадичних проблема, повезивања са институцијама, подршке у образовање. Можда би могла уместо ове да се формира Канцеларија за социјална питања чијим радом би биле обухваћене, али би била пружана помоћ ОСИ, пензионерима као и другим категоријама социјално-угроженог становништва.

 

 • Канцеларија за младе
 • Канцеларија за равноправност полова

 

Уколико Град Београд нема важеће Стратегије на које би могао да се ослони план рада Канцеларија потребно је проћи кроз републичка документа и израдити општинске Стратегије које би усвојила Скупштина општине Врачар, а потом и детаљне двогодишње Акционе планове којима предвиђамо актовности које се током године и реализују.

 

 1. ПРИСТОЈНИ УСЛОВИ ЗА РАД

Урадити реконструкцију управне зграде ГО Врачар, направити пристојне услове за боравак и рад запослених и пријем грађана. Чисто и уредно радно окружење ће подстаћи мотивисаност запослених за рад, а грађани ће имати утисак да улазе у једну озбиљну институцију која води рачуна о својим запосленима и условима у којима они раде и примају странке.

 

Политички циљеви

 1. ОБРАЗОВАЊЕ

Наставити са успешним и добро оцењеним пројектима из области образовања. Улажући у нашу децу, улажемо у њихову будућност и чинимо их конкурентнима на тржишту знања у 21. веку. Врачунар за сваког трећака, улагање у врачарске школе, подршка за врачарске матуранте и награђивање најбољих ђака и учесника тамкичења су програми које ће општина Врачар наставити да спроводи.

 1. ПРЕДШКОЛЦИ

Улагање у врачарске вртиће, чинећи их безбедним и угодним за боравак олакшавамо прве кораке социјализације деце и припреме за полазак у школу.

 1. ДЕЦА

Подршка родитељима у подизању детета. Задржати акције подршке у виду беби пакетића за свако рођено дете на Врачару, подршка у обући и одећи за породице лошијег материјалног статуса. Јако је битно и бринути се о безбедносту деце кроз систем видео надзора у школама, предавања на тему безбедности у саобраћају, конкретна подршка кроз пројекат набавке дечијих седишта за безбедност деце као поклон  за први рођендан.

 1. СЕНИОРИ

Сениори као најбројнија група којој је помоћ потребнија навикнути су на познате програма подршке у виду геронтодомаћица за најстарије суграђане, слабије материјалне ситуације који живе сами. Потенцијано проширити подршку кроз волонтерски сервис у сарадњи са основним и средњим школама. Врачарски мајстор као пројекат за помоћ у отклањању ситнијих кварова и малих кућних поправки за сенире. Летњи сервис и дезинфекција клима уређаја због безбедности и здравља. Задржати и унапредити програме за активније сениоре у виду излета, филмских пројекција, догађаја у галерији, програма у СРОЦ Врачар.

 1. ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом уз децу и старе представљају једну од најрањивијих друштвених група. Подршка ОСИ је неопходна кроз конкретну помоћ, пре свега подршку удружењима која утичу на побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом, изградњом приступних рампи, омогућавање да јавни објекти буду доступни ОСИ.

 1. УРЕЂЕЊЕ ЗГРАДА

Прилагодити пројекте уређења зграда у складу са препорукама ДРИ. Дати логистичко-правну подршку формирању или већ формираним скупштинама станара како би могли да се организују боље и уреде своје животно окружење.

 1. КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ

Инсистирати код надлежних комуналних предузећа да раде послове из своје надлежности на уређењу паркова, зелених површина, одвода, коловоза и тротоара, одржавања лифтова у стамбеним зградама и слично.

 1. КОНКУРСИ ЗА НВО, КУЛТУРУ, СПОРТ

Ревидирати процесе одређивања приоритета и доделе средстава на конкурсима ГО Врачар, одредити јасан принцип бодовања и рангирања. Пратити цео ток пројекта и правдање комплетних средстава. Подржати одрживе пројекте и пројекте од већег значаја за заједницу.

 1. НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА

Бити “шалтер за све информације и проблеме” грађана. Не сме бити затворених врата и пребацивања надлежности. Наћи начина да се формално и неформално врши притисак на све нивое власти да решавају проблеме грађана Врачара. Унапредити систем правне помоћи и саветовања правно неуких грађана и помоћи им у остваривању својих права.

 1. НОВА ДРУШТВЕНА КОМУНИКАЦИЈА

Анимирати друштвене групе које иначе нису заинтересоване за рад локалне самоуправе да се укључе и дају свој допринос развоју општине. Дати им прилику да буду део процеса доношења одлука од важности за њих. Пре свега млади, ђачки парламенти, организације за заштиту животиња, животне средине…

[Преузми документ вредносна платформа “Врачар 2020”]

[Преузми одлуку којом је усвојена платформа]